ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 62 วันปิดภาคเรียนที่1/22562
09 ส.ค. 62 ถึง 12 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
คุณครูปิยา อยู่ปาน
26 ก.ค. 62 ถึง 28 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
15 ก.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
การแต่งกายชุดขาว คุณครูปิยา อยู่ปาน
27 มิ.ย. 62 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ห้องเกียรติยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ห้องสมุด คุณครูอัมพร บุญคุ้มครอง
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันต่อยาเสพติด
การแต่งกายเสื้อผ้าสีเหลือง คุณครูนิวาตี นิวาตโสภณ
25 มิ.ย. 62 ถึง 26 มิ.ย. 62 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ(ฟัน)
เจ้าหน้าที่โรงพยาลดำเนินสะดวกมาตรวจฟันให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
คุณครูเนตรชนก โฉมทอง
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
ห้องประชุมโรงเรียน คุณครู แต่งกายชุดผ้าไทย / นักเรียน แต่งกายชุดนักเรียน คุณครูปิยา อยู่ปาน
16 พ.ค. 62 วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา1/2562