ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงราษฎร์  รตนลาโภประชาสรรค์) ที่อยู่ เลขที่ 184 หมู่ 5  ตำบลดอนกรวย  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โทรศัพท์  032-745194   โทรสาร 032-745098   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวสุดารัตน์   ทับสาย  เขตบริการหมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9และ 11  ของตำบลดอนกรวย

ประวัติความเป็นมา
               โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก  (วัดโคกบำรุงราษฎร์  รตนลาโภประชาสรรค์)  โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดโคกบำรุงราษฎร์  หมู่ที่ 5 ตำบลดอนกรวย  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่  พ.ศ.2469  โดยมติคณะกรรมการโรงเรียนและคณะกรรมการอำเภอ รองอำมาตย์เอก หลวงธานินท์ปฐมรัตน์    นายอำเภอดำเนินสะดวกเป็นประธาน ประกอบด้วยนายบุญมา (ธำรง) สายะสนธิ ศึกษาธิการอำเภอ  ขุนพิเศษธนศักดิ์  สมุห์บัญชีอำเภอดำเนินสะดวกและขุนรัตน์ดอนกรวย  กำนันตำบลดอนกรวย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ได้ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นที่วัดโคกบำรุง-ราษฎร์  โดยมีพระอธิการเกิด    เจ้าอาวาสวัดโคกบำรุงราษฎร์เป็นผู้อุปการะโรงเรียนอนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน    ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังนี้เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2469  ขนานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดโคกบำรุงราษฎร์ ทางราชการได้แต่งตั้งนายดาบทอง ยิ่งนคร เป็นครูใหญ่  ต่อมานายดาบทอง  ยิ่งนคร  ลาออกจากราชการ  ทางราชการจึงแต่งตั้งนายเสงี่ยม  เทียนทอง  เป็นครูใหญ่ต่อไป  และขอลาออกจากราชการอีก  นายมนู  จิตรานนท์ (นายตังกวย  แซ่ลิ้ม)  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แต่งตั้งวันที่  8  กันยายน  2478  ในเวลานั้นนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ศาลาการเปรียญคับแคบ  พระอธิการจุ่น  รตนลาโภ (ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็นพระครูมงคลรัตนาภิรักษ์)  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทน  จึงพร้อมด้วยครูใหญ่และคณะกรรมการวัดร่วมกันหาเงินปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เมื่อ พ.ศ.2481   สิ้นเงินประมาณ  800  บาท
                   วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.2482  ทางราชการได้แต่งตั้งนายมนูจิตรานนท์ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดโชติทายการาม  และได้แต่งตั้งนายสุธรรมสชีวผาสุกมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
                   วันที่  23 กันยายน พ.ศ.2484 ทางราชการได้แต่งตั้ง (ย้าย) นายสุธรรมสชีวผาสุกไปโรงเรียนอื่นและแต่งตั้งนายบำรุงสุภารัตน์ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนและได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวให้มีสภาพดีขึ้น
                   วันที่  26 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ทางราชการได้แต่งตั้ง (ย้าย) นายบำรุงสุภารัตน์ไปโรงเรียนอื่น และแต่งตั้งให้นายเวทย์วัฒนคามีมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
                   ในปีนี้ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังเล็กๆไว้ด้านหน้าโรงเรียน  3 หลังขนาด                1  ห้องเรียนเครื่องบนไม้ไผ่หลังคามุงจากพื้นถมดินเล็กน้อย
                   วันที่  1 สิงหาคม พ.ศ.2500 ทางราชการได้แต่งตั้ง (ย้าย) นายเวทย์วัฒนคามี ไปโรงเรียนอื่นและแต่งตั้งนายสุธนพงษ์  สุวรรณครูใหญ่โรงเรียนวัดหุบกระทิง อ.บ้านโป่งมาดำรงตำแหน่งแทน
                   ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารชั่งคราว  3  หลังเนื่องจากชำรุดและผุพังจังหวัดราชบุรีได้อนุมัติเงิน  5,000  บาทประชาชนร่วมบริจาคอีก  700  บาทจัดสร้างอาคารเรียน  1  หลังขนาด  4  ห้องเรียนเครื่องบนไม้จริงหลังคามุงจากขนาดกว้าง  7.00  เมตรยาว  72  เมตรเปิดสอน  10  ห้องเรียน
                   วันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ.2505 ทางราชการได้แต่งตั้ง (ย้าย)  นายสุธนพงษ์ สุวรรณ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดเวฬุวนารามและแต่งตั้งนายสมศักดิ์  นิธิพงษ์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
                   ในปีนี้พระอธิการจุ่นรตนลาโภเจ้าอาวาสวัดโคกบำรุงราษฎร์ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน  8              ไร่เศษและดำเนินการก่อสร้างอาคารตึกชั้นเดียวขนาด 6 ห้องเรียน
                   วันที่  20 มิถุนายน พ.ศ.2506 เริ่มติดตั้งเครื่องบนมุงหลังคาอาคารตึกส่วนอาคารหลังเก่าที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดชำรุดผุพังจึงรื้อถอนออกให้นักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่
                   อาคารเรียน (ตึก)  ขนาด  6  ห้องเรียนมีมุขหน้า  2  ข้างเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2506  สิ้นค่าก่อสร้าง  500,000  บาทได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน  100,000  บาทยังขาดการทาสีทั้งภายในและภายนอก
                   วันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 รื้ออาคารเรียนหลังเก่ามาปลูกสร้างใหม่ทางทิศตะวันตกหลังคามุงสังกะสีตอนล่างก่ออิฐถือปูนมีฝาและวงกบประตูหน้าต่างโดยรอบแต่ไม่มีบานประตูหน้าต่างอาศัยเป็นสถานที่เรียนได้
                   ปีการศึกษา 2506 ทางราชการได้ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับในเขตตำบลดอนกรวยให้โรงเรียนวัดโคกบำรุงราษฎร์เปิดรับนักเรียนที่ต้องเรียนตามหลักสูตร 7 ปีเป็นโรงเรียนแรกโดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ก่อนและจะเปิดชั้นประถมปีที่  6,7  ให้ครบทุกชั้นในปีต่อไป
                   วันที่  15  กรกฎาคมพ.ศ.2507  ทางราชการได้แต่งตั้ง (ย้าย)  นายสมศักดิ์  นิธิพงษ์ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนคลังและแต่งตั้งนายไพโรจน์อรุณศิลป์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นตามลำดับทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  100,000  บาทสร้างอาคารเรียนแบบป.1  ขนาด  5  ห้องเรียนกับอนุมัติเงิน  35,000  บาทสร้างโรงฝึกงานแบบ  312  อาคารทั้งสองหลังนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2508  ยังเสร็จไม่เรียบร้อยขาดฝาและเพดานเป็นสถานที่เรียนได้เมื่อวันที่  1  กันยายน  2509
                   วันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2509 ทางราชการได้แต่งตั้ง (ย้าย) นายไพโรจน์ อรุณศิลป์ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนวัดโชติทายการามและแต่งตั้งให้นายอรุณ เมฆวิไลครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนฟักทองมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
                   ปีพ.ศ.2510 ซื้อที่ดินติดต่อโรงเรียน 1 แปลงเนื้อที่ 1 งานเศษเป็นเงิน  4,000 บาทเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนต่อไป                 
                   วันที่  7  สิงหาคมพ.ศ.2511  ได้รับเงินงบประมาณ  180,000  บาทเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนหลังที่  4  แบบ  008  ขนาด  10  ห้องเรียนแต่วงเงินงบประมาณที่ได้รับสามารถสร้างได้  5  ห้องเรียนแล้วเสร็จใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2511
                   วันที่  22  มกราคมพ.ศ.2512  ดำเนินการก่อสร้างเสาธงฐานปูนกว้าง  5.00  เมตรเสาเหล็กสูง  11.00  เมตรสิ้นค่าก่อสร้าง  9,200  บาทนายพิชัยชัยเลิศบริจาค  5,000  บาทพระครูจุ่นรตนลาโภบริจาควัสดุคิดเป็นเงิน  4,200  บาทและในปีเดียวกันนายพิชัยชัยเลิศได้บริจาคที่ดินให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  1  แปลงจำนวน  4  ไร่เศษเพื่อจัดทำสนามกีฬาอำเภอดำเนินสะดวกคิดเป็นเงิน  500,000  บาท
                   วันที่  12 กันยายน พ.ศ.2512 ได้ดำเนินการสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียนยาว  95.00  เมตร
                   วันที่  2  ธันวาคมพ.ศ.2512  ได้ดำเนินการต่อเติมอาคารเรียนหลังที่  4  อีก  3  ห้องเรียนด้วยเงินงบประมาณ  125,000  บาทเสร็จเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2513  แต่ยังขาดฝ้าเพดานและฝากั้นห้อง
                   วันที่  6 ตุลาคม พ.ศ.2513 ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลังด้วยเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 25,000 บาท
                   วันที่  5 มีนาคม พ.ศ.2514 ได้รับเงินงบประมาณจากงบพัฒนาภาคตะวันตกจำนวน  20,000  บาทซื้อดินถมสนามหน้าโรงเรียนได้ดินถมสนาม  1,670  ลบ.เมตรใช้เป็นสนามฟุตบอลได้
                   วันที่  28 กรกฎาคม พ.ศ.2514  ทางราชการได้แต่งตั้ง (ย้าย)  นายอรุณเมฆวิไลไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดปรกเจริญและได้แต่งตั้งนายมนูวุฒิพงษ์ครูใหญ่โรงเรียนวัดสนามชัยมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
                   วันที่  17  ธันวาคม พ.ศ.2514  ดำเนินการสร้างส้วมสำหรับนักเรียนเป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ขนาดกว้าง  1.50  เมตรยาว  8.00  เมตร  3  ที่นั่งหลังคามุงสังกะสีจากเงินประชาชนบริจาคสิ้นค่าก่อสร้าง  2,500  บาทเสร็จเมื่อวันที่  5  มกราคม  2515
                   วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ.2515  ได้ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำภายในโรงเรียนตั้งถังรองรับน้ำฝนขนาด  3 x 5  เมตรสูง  2.5  เมตรวางถังน้ำ  6  ถังต่อท่อน้ำและติดอ่างประจำห้องเรียนสิ้นเงิน  8,500  บาทใช้แรงงานจากคณะครูในโรงเรียนเสร็จเมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2515
                   วันที่  22  เมษายน พ.ศ.2516  เริ่มดำเนินการติดประตูหน้าต่างไม้สักอาคารเรียนหลังที่  2  ซึ่งค้างการก่อสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.2515  รวมทั้งช่องกระจกโดยใช้กระเบื้องแผ่นเรียบแทนเงินที่ดำเนินการได้มาจากคณะครูและประชาชนบริจาคเป็นเงิน  8,800  บาทเสร็จเมื่อวันที่  17  เมษายน  2516
                   วันที่  19  มีนาคม พ.ศ.2517  ดำเนินการตีฝากั้นห้องเรียนหลังที่  3  และ  4  พร้อมทั้งจัดทำกระดานดำติดฝาผนังชนิดถอดออกได้โดยใช้เงินประชาชนร่วมบริจาค  4,978  บาทค่าแรง  3,360  บาทครูทุกคนร่วมสละแรงงานเสร็จเรียบร้อยวันที่  25  มีนาคม  2517
                   วันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ.2517  ดำเนินการเปลี่ยนช่องลมลวดตาข่ายอาคาร  3  ของเดิมผุใช้การไม่ได้โดยเปลี่ยนเป็นไม้ทั้งหมดสิ้นเงินค่าใช้จ่าย  2,500  บาทโดยพระมหาอัมพรสิริปัญญาโภ  เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันบริจาคเสร็จเมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2517
                   วันที่  13 เมษายน พ.ศ.2519 ดำเนินการสร้างบ้านพักครู 1 หลังด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นเงิน 50,000 บาทเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2519
                   วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ.2520  จัดซื้อที่ดินหน้าโรงเรียนติดถนนใหญ่สายสมุทรสงคราม - บางแพจำนวนเนื้อที่  2  ไร่  3  งาน  72  ตารางวาเป็นเงิน  180,000  บาทเพื่อขยายเขตของโรงเรียน
                   วันที่  8 สิงหาคม พ.ศ.2520 ดำเนินการสร้างต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 4  แบบ  008  จำนวน 3 ห้องเรียนจากเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นเงิน 210,000 บาทเป็นการต่อเติมตามรูปแบบ 10 ห้องเรียนแต่ยังขาดฝ้าเพดานและทางเท้าโดยรอบเสร็จเมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2520
                   วันที่  2 มกราคม พ.ศ.2521 ดำเนินการสร้างบ้านพักครูหลังที่  3  ด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน  55,000  บาทเสร็จเมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2521
                   วันที่  20  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521  ดำเนินการสร้างส้วมสำหรับนักเรียนจำนวน  5  ที่นั่งด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน 25,000 บาทเสร็จเมื่อวันที่  20  มีนาคม  2521
                   วันที่  4  มีนาคม พ.ศ.2525  ดำเนินการสร้างส้วมสำหรับนักเรียนจำนวน  4  ที่นั่งด้วยเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเสร็จเมื่อวันที่  15  เมษายน  2525
                   วันที่  11  กรกฎาคม พ.ศ.2526  ดำเนินการสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับแขกและครูขนาดห้องส้วม  2  ห้องห้องน้ำ  1  ห้องชนิดก่ออิฐฉาบปูนโดยใช้เงินประชาชนบริจาคจำนวน  26,903  บาทเสร็จเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2526
                   วันที่  31 สิงหาคม พ.ศ.2526 ทำการทาสีอาคารเรียนหลังที่  1  สิ้นเงิน  13,847  บาทโดยประชาชนบริจาค
                   วันที่  23 ตุลาคม พ.ศ.2527  ดำเนินการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. 205/2526  ขนาดกว้าง  14.00  เมตรยาว  40.00  เมตรโดยใช้เงินดังนี้
                             งบประมาณจากสปช.      824,000.00    บาท
                             ประชาชนบริจาค            270,000.00    บาท
                             รวมเป็นเงิน                1,094,000.00    บาท
                   สร้างเสร็จเมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์  2528
                   วันที่  9  พฤศจิกายนพ.ศ.2527  ดำเนินการสร้างบ้านพักครูแบบตึกเรือนแถว  2  ชั้นขนาด  4  หน่วยขนาด  16 x 14  เมตรตามแบบกรมสามัญศึกษาด้วยเงินงบประมาณสปช. 599,000 บาทเสร็จเป็นที่พักของครูได้ 4 ครอบครัว
                   วันที่  21 กันยายนพ.ศ.2527 ดำเนินการสร้างรั้วคอนกรีตด้านเหนือจำนวน  56  ช่องโดยใช้เงินดังนี้
                             เงินประชาชนบริจาค      55,494.00     บาท
                             กรมทางหลวงสมทบ       11,360.00     บาท
                             รวมเป็นเงิน                  66,854.00     บาท
                   วันที่  30  กันยายน พ.ศ.2528  นายมนูวุฒิพงษ์อาจารย์ใหญ่เกษียณอายุตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2528  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งที่  334/2528  ลงวันที่  23  กันยายน  2528  แต่งตั้งให้นายประชุมพงษ์ประสิทธิ์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่  178  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกบำรุงราษฎร์  (รตนลาโภประชาสรรค์)  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2528  เป็นต้นไปได้พัฒนาการศึกษาดังนี้

          1.  ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสิ้นเงิน          57,461                   บาท
                             ครูและประชาชนบริจาค                     53,461                   บาท
                             งบประมาณของสปช.                          4,000                   บาท
          2. ดำเนินโครงการร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 600 หุ้นหุ้นละ  10  บาทรวมมีเงินหมุนเวียน  6,000  บาท
          3. ดำเนินการสร้างห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารอเนกประสงค์จำนวน  7  หน่วยค่าก่อสร้างได้จากสส.จรูญวัฒนากร  30,000  บาทนายเส่งนางชูศรีจิวประสาทบริจาค  40,000  บาทรวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  70,000  บาท
          4. ดำเนินการติดผ้าม่านเวทีหอประชุมทาสีติดพัดลมครูและประชาชนบริจาคเป็นเงิน  25,000  บาท
          5. ดำเนินการทาน้ำมันอาคารเรียนหลัง 008 และปรับปรุงห้องรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท
          6. นายชัยวัฒน์นางบุญศรีผลอำนวยสุขสร้างโต๊ะหมู่รับแขกเป็นเงิน  5,000  บาท
          7. ประชาชนบริจาคโทรทัศน์สียี่ห้อฟิลลิปขนาด  20  นิ้วราคา  11,500  บาทและเครื่องวิดีโอเทปยี่ห้อเนชั่นแนลรุ่นจี  10  ราคา  13,300  บาท
          8. ปรับปรุงและทาสีส้วมหลังเก่าประชาชนบริจาค 2,000 บาทเปลี่ยนปั้มซ่อมท่อน้ำประชาชนบริจาค  800  บาท
          9. ได้รับงบประมาณจากสปช. 100,000  บาทถมดินที่สนามกีฬาโรงเรียน
        10. ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคตู้เหล็กเก้าอี้นักเรียนชั้นเด็กเล็กเป็นเงิน  15,000  บาท
                  ปีการศึกษา  2530  ได้มีคำสั่งของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ที่  787/2530  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2530  ให้นายประชุม  พงษ์ประสิทธิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกบำรุงราษฎร์  ไปช่วยราชการที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก  นายวัชระ  ตราบดี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชน       วัดประสาทสิทธิ์  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกบำรุงราษฎร์
ต่อมาได้รับคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่ 233/2531  สั่งณวันที่  26  กุมภาพันธ์  2531  ให้นายวัชระตราบดีมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกบำรุงราษฎร์
และต่อมามีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่  1333/2531  สั่งณวันที่  30  กันยายน  2531  ให้นายวัชระตราบดีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกบำรุงราษฎร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  7  ได้ทำหน้าที่บริหารการศึกษาโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา  2530  ดังนี้
                  วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ.2530  ผู้รับเหมามาติดต่อดูสถานที่ทำการก่อสร้างถังน้ำฝนตามแบบฝ.33  เงินงบประมาณ  35,000  บาทสร้างเสร็จเรียบร้อย  30  มิถุนายน  2530
                  วันที่  24  มิถุนายน พ.ศ.2530  จัดทำอ่างล้างชามปูกระเบื้องรวม  3  อ่างพร้อมทำที่ดื่มน้ำ  2  ชุดชุดละ  6  ที่ที่อาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน  10,000  บาท
                  วันที่  24 ตุลาคม พ.ศ.2531  พระครูศรีเมธาภรณ์บริจาคเครื่องขยายเสียงเป็นหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสำหรับหมู่บ้านประจำทุกวันเป็นเงิน  15,000  บาท
                  วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ.2532  พระครูศรีเมธาภรณ์ให้โรงเรียนดำเนินการฝังท่อระบายน้ำจากสนามโรงเรียนถึงคลองธรรมชาติยาว  128  วาขนาดท่อ  0.60  เมตรและ  0.8  เมตรเป็นเงิน  68,960  บาท
                  วันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2532  พระครูศรีเมธาภรณ์จัดทำลูกกรงเหล็กล้อมรอบอาคารอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งประตูเหล็กม้วนเป็นเงิน  70,000  บาท
ซ่อมรั้วสนามเด็กเล่นพร้อมซ่อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นกับซื้อเครื่องอ๊อกแก๊ส  1  ชุดมอบให้โรงเรียนวัดโคกบำรุงราษฎร์รวมเป็นเงิน  13,000  บาท
                  วันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ.2532  สปช.  จัดสรรงบประมาณให้สร้างถังน้ำฝนตามแบบฝ.33  เป็นเงิน  42,000  บาท
                  วันที่  30 สิงหาคม พ.ศ.2532  สปช.  จัดสรรงบประมาณให้ซ่อมบ้านพักครูหลังที่  1  และซ่อมเสาตอม่ออาคารเรียนหลังที่  3  และที่  4  เป็นเงิน  40,000  บาท
                  วันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ.2532  พระครูศรีเมธาภรณ์จัดทำประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนป้ายชื่อโรงเรียนและป้ายประกาศลวดตาข่ายพร้อมแผ่นป้ายประกาศคอนกรีตขัดมันเป็นเงิน 36,000 บาท
                  วันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ.2533  จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อตั้งเป็นกองทุนมูลนิธิโรงเรียนโดยพระครูศรีเมธาภรณ์เจ้าอาวาสวัดโคกบำรุงราษฎร์เป็นประธานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงเดือนนี้ได้เงินรวม  560,001.23  บาท  (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งบาทยี่สิบสามสตางค์)
                  วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2533  พระครูศรีเมธาภรณ์มอบเงินให้เป็นกองทุนมูลนิธิอีก  400,000  บาทรวมตั้งแต่ดำเนินการถึงวันนี้รวมกับผู้บริจาคเพิ่มเติมเป็นเงิน  1,016,371.44  บาท(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันสานร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)    และมอบเครื่องถ่ายวีดีโอพร้อมอุปกรณ์เป็นเงิน  65,070  บาท
                  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2535  พระครูศรีเมธาภรณ์จัดสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าตั้งแต่ติดถนนสายบางแพ -  ดำเนินสะดวกเลียบทางเข้าวัดถึงอาคารอเนกประสงค์ยาว  100  เมตรเป็นเงิน  100,000  บาท
                  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2535  นางทรงพรสืบเสาะบริจาคเงินทำการตีฝ้าเพดานและทาสีอาคารโรงฝึกงานหลังเดิมเพื่อปรับปรุงเป็นห้องเรียนรวมเป็นเงิน  20,000  บาท
                  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2535  พระครูศรีเมธาภรณ์ได้ดำเนินการถมดินสระน้ำที่สนามหน้าโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนใช้ดินจำนวน  366  คันรถสิบล้อราคาคันละ  530  บาทเป็นเงิน  194,000  บาท
                  วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  เปลี่ยนหลังคาสังกะสีอาคารเรียนหลังด้านตะวันตกเป็นกระเบื้องลอนคู่สีขาวตราช้างประชาชนบริจาคเป็นเงิน  58,174  บาท
                  วันที่  15  สิงหาคม พ.ศ.2535  ผู้รับเหมาเริ่มมาก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบสปช.103/26  กว้าง  8.50  เมตรยาว  36.00  เมตรพร้อมตู้โต๊ะเก้าอี้นักเรียนโต๊ะครูกระดานดำทาสีเป็นเงินงบประมาณ  1,071,000  บาท   พระครูศรีเมธาภรณ์ให้ปูกระเบื้องติดมุ้งลวดอาคารสปช.103/26  เป็นเงิน 132,530 บาท
                  วันที่  16  สิงหาคม พ.ศ.2535  ช่างกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยมาเจาะเป่าบ่อน้ำบาดาลพร้อมมอบเครื่องSommerseda 4”  ใช้ดูดน้ำให้โรงเรียน  1  ตัวเป็นเงิน  30,000  บาทและเนื่องจากเดิมโรงเรียนใช้ไฟ  2  สายกำลังไฟไม่พอจึงขอเปลี่ยนมิเตอร์เป็น  20  แอมป์  220  โวล์  ¾  เฟสเดินสายไฟ  2  สายจากมิเตอร์ถึงอาคารหลังตึกและเปลี่ยนสายจากมิเตอร์ถึงอาคาร  008  รวมเป็นเงิน  30,000  บาทโดยพระครูศรีเมธาภรณ์เป็นผู้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยใช้การได้เมื่อวันที่  20 กันยายน 2535
                  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2536  รถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทำการปรับสนามก่อนทำการปรับสนามได้ฝังท่อถมดินท่อเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  0.50 เมตรยาวทั้งหมด55  เมตรถมดิน  35  คันรถสิบล้อและลูกรัง  5  คันรวมเป็นเงิน  21,500  บาทพระครูศรีเมธาภรณ์เป็นผู้ดำเนินการจัดทำทั้งหมด
                  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2536  จัดทำถนนทำสวนหย่อมหน้าอาคารเด็กเล็กและอาคารหลังที่  3  ขุดร่องระบายน้ำรอบสนามซ่อมท่อประปาฝังท่อระบายน้ำบางจุดรวมเป็นเงิน  34,450  บาท
บ้านศรีบุญจินมอบถังน้ำกรองน้ำ  1 ถังคิดเป็นเงินราคา 50,000  บาทมอบให้โรงเรียนตั้งแต่เริ่มมีดอกผลจากเงินมูลนิธิโรงเรียนได้ซื้อหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนได้เรียนฟรีทั้งโรงเรียนถึงวันที่  30  ธันวาคม  2536  เป็นเงิน  230,837  บาท  คณะครูและประชาชนโดยการนำของนายจำนงค์ภาษาประเทศซื้อโทรทัศน์สียี่ห้อเนชั่นแนลพร้อมเสาเป็นเงิน  12,500  บาทมอบให้โรงเรียน
                  วันที่  12  สิงหาคม พ.ศ.2536  รับมอบสนามคอนกรีตอเนกประสงค์ขนาดกว้าง  20  เมตรยาว  30  เมตรสูง  0.10  เมตรนายประหยัดนางขาวไชโยบริจาค  100,000  บาทพระครูศรีเมธาภรณ์บริจาค  20,000  บาทรวมเป็นค่าก่อสร้าง  120,000  บาท  ปี  2536  สร้างรั้วคอนกรีตด้านตะวันตกยาว  300  เมตรสูง  1.80  เมตรโดยพระครูศรีเมธาภรณ์บริจาค 100,000 บาทประชาชนบริจาค 181,400 บาทรวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 281,400  บาท
                  วันที่  20  มิถุนายนพ.ศ.2537  พระครูศรีเมธาภรณ์มอบเงิน  4,000,000  บาทสมทบทุนมูลนิธิพร้อมกันนี้ได้จัดการเรื่องที่ดินที่นายพิชัยชัยเลิศมอบให้โรงเรียนจำนวน  5  ไร่เศษตั้งแต่ปี  2512  มีปัญหายืดเยื้อถึงปัจจุบันโฉนดที่ดินแปลงนี้อยู่กับธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาโพธารามในที่สุดทางโรงเรียนได้ตกลงกับทางวัดติดต่อกับธนาคารยกที่ดินพร้อมโฉนดให้วัดโคกบำรุงราษฎร์เป็นที่ธรณีสงฆ์
                  วันที่  9 ตุลาคมพ.ศ.2538 นางสาวแว่วสังข์น้อยนายเคสังข์น้อยสร้างหอกระจายข่าวมีส่วนประกอบเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเป็นหอสูงฐานกว้าง  4.00  เมตรยาว  4.00  เมตรมีหลังคาเป็นเงิน 50,000 บาทโดยพระครูศรีเมธาภรณ์มอบอุปกรณ์เครื่องเสียงหอกระจายข่าวเป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา  2535  เป็นต้นมาใช้เงินดอกผลของมูลนิธิซื้อหนังสือให้นักเรียนได้เรียนฟรี และจ้างครูช่วยสอนเด็กชั้นประถมศึกษาโดยทางเจ้าอาวาสเป็นผู้อุปการะมาตลอดถึงปีการศึกษา  2539  จ่ายค่าจ้างครูปีละ  46,000  บาทค่าหนังสือแบบเรียนปีละ  70,000  บาท
                  วันที่  1  เมษายนพ.ศ.2539  พระครูศรีเมธาภรณ์ตกลงให้นายช่างประมวลขาวดอกบัวมาตีผังเตรียมสร้างอาคารเรียนและเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535  ตามแบบสปช.105/29  ขนาด  10  ห้องเรียน  2  ชั้นมีบันไดขึ้นลง  2  ด้านมีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโต๊ะครูตู้เอกสารครบทั้ง 10  ห้องเรียนติดพัดลมพร้อมไฟฟ้าทำมุ้งลวดเป็นเงินทั้งสิ้น  3,001,800  บาท  (สามล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
                  วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ.2540  กรมโยธาธิการเริ่มจัดทำที่ตั้งถังส่งน้ำขาตั้งเหล็กพร้อมถัง  4  ลูกสูง  12  เมตรพร้อมเดินท่อพีวีซีเสร็จเรียบร้อยวันที่  28  สิงหาคม  2540
                  วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  สร้างเรือนเพาะชำโดยใช้สแลนด์คลุมยาว  25  เมตรกว้าง  15  เมตรเป็นเงิน  20,000  บาท
                  วันที่  20  มิถุนายน พ.ศ. 2540  ทำที่กันแดดหน้าอาคารเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติยาวตลอดอาคารเรียนใช้แป๊ปเหล็กเป็นโครงและใช้สแลนด์คลุมเป็นเงิน  28,000  บาท
                  วันที่  15  ตุลาคม พ.ศ 2541  นายสมบูรณ์เอี่ยมศิลปชัยย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายวัชระตราบดีที่เกษียณอายุราชการ
                  วันที่  2  กรกฎาคม  2542  ตีฝ้าอาคารเรียนหลังที่ 3  มูลค่า  60,000  บาทโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมพงษ์คุ้มภัยเป็นเงิน  10,000  บาทรวมกับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลเป็นเงิน  50,000  บาท  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตมหามงคลอนุบาลประจำอำเภอดำเนินสะดวกเมื่อปีพ.ศ. 2542
                  วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ 2542  ได้รับความอนุเคราะห์จากอดีตส.ส. ทวิชและคุณหญิงสุวิสาส์กลิ่นประทุมเป็นเงิน  120,000  บาทดำเนินการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงราษฎร์รตนลาโภประชาสรรค์)   ป้ายชื่อร่มป่าไม้สวนสุขภาพห้องเรียนธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่  9  ครบ  6  รอบสร้างป้ายสนามเปตองสมเด็จย่ารำลึกป้ายสนามเด็กเล่นศรีเมธาภรณ์ป้ายศูนย์กีฬาโรงเรียนวัดโคกบำรุงราษฎร์ลานกีฬาต้านยาเสพย์ติดและป้ายลานกีฬาต้านยาเสพย์ติดขอน้อมเกล้าถวาย  100  ปีสมเด็จย่าและอุทิศให้ผู้มีพระคุณ   ตุลาคม  2542  สร้างสนามเด็กเล่นเป็นอนุสรณ์แดหลวงพ่อพระครูศรีเมธาภรณ์เจ้าอาวาสวัดโคกบำรุงราษฎร์เป็นเงิน  30,000  บาท
                  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2542  สร้างที่นั่งพักนักกีฬาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลดอนกรวยโอเพ่นคัพครั้งที่  1  เป็นเงิน  6,760 บาท
                  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ  2543  คุณสะอิ้งมีศิลป์บริจาคเงิน  10,000  บาทสร้างเรือนไทยซุ้มพระพุทธรูปหน้าอาคารเรียน