ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความคิดสร้างสรรค์  รักษ์ความเป็นไทย  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรัชญา

ประพฤติดี  กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ 
สืบสานเอกลักษณ์ไทย