ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน  เหมาะสมตามวัย  และมีมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
3.พัฒนาครูให้มีศักยภาพสูง  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ