ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชอนุบาล
           เราร่วมใจกันอนุบาลดำเนินสะดวก พวกเราขันแข่งด้วยแรงสามัคคี ยึดมั่นกตัญญุตารักษาซึ่งคุณงามความดี ทุกๆ นาที
มุ่งเรียนมุ่งพัฒนา ทุกสิ่งสร้างสรรค์ปณิธานรักถิ่น ตอบแทนแผ่นดินแห่งเมืองราชา พระราชดำรัส ด้วยทรงพระเมตตา
ให้ประประชาไทยวัฒนาอย่างยั่งยืนอนุบาลน้องพี่ ร่วมชีวีมิตรไมตรเริงรื่น ทุ่มเทมุ่งไกลใฝ่ฝันหน้าที่ผูกพันวันคืน ยิ้มชื่นน่าชมใจ

 
            ดอกบัวเบ่งบานอนุบาลดำเนินสะดวก ประสานผนวกวิชาการทันสมัย สร้างศิษย์คิดเป็นเห็นดี ศักดิ์ศรีอ่อนน้อมวินัย สังคมทั่วไปรักอนุบาล