ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรปฐมวัย

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    2.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/การเขียน
    2.2 กิจกรรมเสียงตามสาย
    2.3 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
    2.4 กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ
    2.5 กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง
    2.6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
    2.7 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

3. หลักสูตร PBL : Problem-Base Learning
    3.1  กิจกรรมจิตศึกษา