ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.62
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ที่ ระดับชั้นเรียน จำนวน รวม(คน) หมายเหตุ
ชาย(คน) หญิง(คน)
1 อนุบาล 1 12 10 22  
2 อนุบาล 2 11 10 21  
3 อนุบาล 3 25 15 40  
4 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 8 23  
5 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 11 11 22  
6 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 13 15 28  
7 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 13 19 32  
8 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 12 26  
9 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 14 9 23  
10 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 11 28  
11 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 16 13 29  
12 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 12 15 27  
13 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 12 29  
14 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 17 13 30  
15 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 15 32  
  รวม 224 188 412