ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 18 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
ที่ ระดับชั้นเรียน จำนวน รวม(คน) หมายเหตุ
ชาย(คน) หญิง(คน)
1 อนุบาล 1 16 16 32  
2 อนุบาล 2 14 13 27  
3 อนุบาล 3 17 15 32  
4 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 17 11 28  
5 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 15 28  
6 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 15 7 22  
7 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 12 11 23  
8 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 12 16 28  
9 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 11 14 25  
10 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 14 12 26  
11 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 10 27  
12 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 15 13 28  
13 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 19 12 31  
14 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 11 16 27  
15 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 15 13 28  
  รวม 218 194 412