ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายดาบทอง ยิ่งนคร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พ.ย. 2465 ถึง 24 ก.พ. 2474
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม เทียนทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 เม.ย. 2475 ถึง 6 ก.ค. 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายมนู จิตรานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ก.ย. 2478 ถึง 27 ก.ย. 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธรรม สชีวผาสุก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2482 ถึง 23 ก.ย. 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง สุภารัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ก.ย. 2484 ถึง 26 พ.ย. 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายเวทย์ วัฒนคามี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ย. 2498 ถึง 20 มิ.ย. 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธน พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค. 2500 ถึง 15 ก.ค. 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ นิธิพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ก.ย. 2504 ถึง 15 ก.ค. 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ อรุณศิลป์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.ค. 2507 ถึง 1 ก.พ. 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ เมฆวิไล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ก.พ. 2510 ถึง 1 ก.ย. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ วุฒิพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ย. 2515 ถึง 30 ก.ย. 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม พงษ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2528 ถึง 15 พ.ค. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ ตราบดี
ตำแหน่ง : รักษาการฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ค. 2530 ถึง 25 ก.พ. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ ตราบดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ก.พ. 2531 ถึง 30 ก.ย. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ เอี่ยมศิลปชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ต.ค. 2541 ถึง 31 ก.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย บุญบันดาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค. 2543 ถึง 30 ก.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย อุดมกุศลศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธ.ค. 2554 ถึง 28 ก.พ. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ก.ค. 2560 ถึงปัจจุบัน