ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนจากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (อ่าน 8) 10 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 38) 20 พ.ค. 64
การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก (อ่าน 32) 17 พ.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมายประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก (อ่าน 30) 17 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 (อ่าน 43) 28 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 98) 22 มี.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันเสาร์ เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 29) 22 ก.พ. 64
ประกาศเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 212) 29 ม.ค. 64
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ฯ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 197) 20 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3181) 25 ธ.ค. 63
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 3113) 24 ก.ค. 63
แจ้งการเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน (อ่าน 3388) 24 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (อ่าน 3418) 24 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก (อ่าน 3437) 24 ก.ค. 63