ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณรัชญ์ โชคสินอนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0615765191
อีเมล์ : narat18012514@gmail.com
ที่อยู่ :
60 ม.6 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการศึกษาปฐมวัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541 -2547 ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ของวัดทำนบ ครูพี่เลี้ยง
2548 - 2556 โรงเรียนวัดทำนบ ครูอัตราจ้าง
17 พฤศจิกายน 2557 - 16 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดสัมมาราม ครูผู้ช่วย
17 พฤศจิกายน 2559 – 4 เมษายน 2562 โรงเรียนวัดสัมมาราม ครู คศ.1
5 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 นวัตกรรม ชื่อเรื่อง ห้องเรียนสนุก มีความสุข สร้างสรรค์การเรียนรู้
2 ห้องเรียนสนุกมีความสุข สร้างสรรค์การเรียนรู้