ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัมพร บุญคุ้มครอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอมรรัตน์ อินทร์กอง
ครู คศ.1