ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

นางสาววรรัตน์ ภาสดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณชพัฒน์ อรรถกุล
ช่างสี ระดับ 4

นางสาวชลธิชา นพพากูล
แม่บ้าน

นางสาวเกษชญา จำรูญสุข
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ