ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดารุนันท์ ลี้เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัชนี จิ้มลิ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิราภรณ์ พลายละหาร
ครูอัตราจ้าง