ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางแพรว สุนทโร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทีปกร อาริภู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2