ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางแพรว สุนทโร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทีปกร อาริภู
ครูผู้ช่วย