ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยา อยู่ปาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิวาตี นิวาตโสภณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2