ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระพงค์ เอมโกษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกิตติ ตราบดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2