ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพ็ญนภา พลับฉิม
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ ควรนิคม
ครู คศ.1

นายชัชชัย โพธิ์สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง