ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวเอมิกา ศุกระศร
นักศึกษาฝึกสอนเอกพลศึกษา

นางสาวจิราพร เขียววารี
นักศึกษาฝึกสอนเอกคอมพิวเตอร์

นางสาวกมลวรรณ กัณหารินทร์
นักศึกษาฝึกสอนเอกคอมพิวเตอร์