ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวลลิตา ฐิตะสาร
นักศึกษาฝึกสอนเอกคณิตศาสตร์

นายรัตนพล ครุธงาม
นักศึกษาฝึกสอนเอกเทคโนโลยีการศึกษาฯ

นางสาวชุติมา แซ่ลี
นักศึกษาฝึกสอนเอกเทคโนโลยีการศึกษาฯ

นายภัทรพล สุวรรณรัตน์
นักศึกษาฝึกสอนเอกพลศึกษา