ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรวรรณ แสงทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2