ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/07/2011
ปรับปรุง 21/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 288770
Page Views 348512
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดพิทักษ์เทพาวาส(พิทักษ์รัฐประชาสรรค์) ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก
2 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก
3 โรงเรียนวัดสอนประดิษฐ์วราราม ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก
4 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ ดอนกรวย ดำเนินสะดวก 0-3274-5194
5 โรงเรียนบ้านหนองสลิด ดอนกรวย ดำเนินสะดวก
6 โรงเรียนวัดสนามไชย ดอนกรวย ดำเนินสะดวก (032) 253848
7 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก (032) 361667
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ดอนคลัง ดำเนินสะดวก
9 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก (032) 360807
10 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก
11 โรงเรียนสายสมบูรณ์ ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
12 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
13 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
14 โรงเรียนวัดโชติทายการาม ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
15 โรงเรียนวัดปรกเจริญ ตาหลวง ดำเนินสะดวก
16 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ท่านัด ดำเนินสะดวก
17 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก ท่านัด ดำเนินสะดวก
18 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) ท่านัด ดำเนินสะดวก
19 โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) บัวงาม ดำเนินสะดวก 0-3238-7111
20 โรงเรียนวัดบัวงาม บัวงาม ดำเนินสะดวก
21 โรงเรียนวัดชาวเหนือ บ้านไร่ ดำเนินสะดวก 032255962
22 โรงเรียนวัดบ้านไร่ บ้านไร่ ดำเนินสะดวก
23 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก
24 โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก
25 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก
26 โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก
27 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก
28 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก 032-241132
29 โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร ศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก
30 โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น สี่หมื่น ดำเนินสะดวก
31 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สี่หมื่น ดำเนินสะดวก
32 โรงเรียนดำเนินวิทยา แพงพวย ดำเนินสะดวก
33 โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) แพงพวย ดำเนินสะดวก
34 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม แพงพวย ดำเนินสะดวก
35 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว แพงพวย ดำเนินสะดวก
36 โรงเรียนเนกขัมวิทยา แพงพวย ดำเนินสะดวก
37 โรงเรียนวัดท่าเรือ แพงพวย ดำเนินสะดวก
38 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) ดอนคา บางแพ
39 โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) ดอนคา บางแพ
40 โรงเรียนวัดดอนพรม ดอนคา บางแพ
41 โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) ดอนใหญ่ บางแพ
42 โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) ดอนใหญ่ บางแพ
43 โรงเรียนวัดดอนสาลี ดอนใหญ่ บางแพ
44 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ดอนใหญ่ บางแพ
45 โรงเรียนวัดเหนือ บางแพ บางแพ
46 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา บางแพ บางแพ
47 โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) บางแพ บางแพ
48 โรงเรียนบ้านกุ่ม บางแพ บางแพ
49 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง บางแพ บางแพ
50 โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) บางแพ บางแพ
51 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) วังเย็น บางแพ
52 โรงเรียนวัดหนองม่วง วังเย็น บางแพ
53 โรงเรียนวัดหลวง วังเย็น บางแพ
54 โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว บางแพ
55 โรงเรียนวัดทำนบ วัดแก้ว บางแพ
56 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน วัดแก้ว บางแพ
57 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดแก้ว บางแพ (032) 365218
58 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) หัวโพ บางแพ
59 โรงเรียนวัดหัวโพ หัวโพ บางแพ
60 โรงเรียนวัดแหลมทอง หัวโพ บางแพ
61 โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) โพหัก บางแพ
62 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก โพหัก บางแพ
63 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โพหัก บางแพ
64 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา บ้านโป่ง
65 โรงเรียนวัดหนองประทุน กรับใหญ่ บ้านโป่ง
66 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรับใหญ่ บ้านโป่ง
67 โรงเรียนเทพวิทยา กรับใหญ่ บ้านโป่ง
68 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) กรับใหญ่ บ้านโป่ง 032-293014
69 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) กรับใหญ่ บ้านโป่ง
70 โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน กรับใหญ่ บ้านโป่ง
71 โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) กรับใหญ่ บ้านโป่ง
72 โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) กรับใหญ่ บ้านโป่ง
73 โรงเรียนวัดลำพยอม คุ้งพยอม บ้านโป่ง
74 โรงเรียนวัดตาล คุ้งพยอม บ้านโป่ง
75 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ คุ้งพยอม บ้านโป่ง
76 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง (032) 353988
77 โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) ท่าผา บ้านโป่ง
78 โรงเรียนธีระศาสตร์ ท่าผา บ้านโป่ง
79 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ ท่าผา บ้านโป่ง
80 โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา ท่าผา บ้านโป่ง
81 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ท่าผา บ้านโป่ง
82 โรงเรียนวัดยางหัก ท่าผา บ้านโป่ง
83 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม นครชุมน์ บ้านโป่ง 032379337
84 โรงเรียนวัดหัวหิน นครชุมน์ บ้านโป่ง
85 โรงเรียนวัดตาผา นครชุมน์ บ้านโป่ง
86 โรงเรียนวัดบัวงาม บ้านม่วง บ้านโป่ง
87 โรงเรียนบ้านหนองคา บ้านม่วง บ้านโป่ง
88 โรงเรียนวัดม่วง บ้านม่วง บ้านโป่ง
89 โรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง บ้านโป่ง
90 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” บ้านโป่ง บ้านโป่ง 032211701
91 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง บ้านโป่ง
92 โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง บ้านโป่ง บ้านโป่ง
93 โรงเรียนดุสิตวิทยา บ้านโป่ง บ้านโป่ง
94 โรงเรียนฮกเฮง บ้านโป่ง บ้านโป่ง
95 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง บ้านโป่ง
96 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม บ้านโป่ง บ้านโป่ง
97 โรงเรียนวัดดอนตูม บ้านโป่ง บ้านโป่ง
98 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ปากแรต บ้านโป่ง (032) 341385
99 โรงเรียนเทศบาล ๑ ปากแรต บ้านโป่ง
100 โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี) ปากแรต บ้านโป่ง
101 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ลาดบัวขาว บ้านโป่ง
102 โรงเรียนวัดรางวาลย์ ลาดบัวขาว บ้านโป่ง
103 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง สวนกล้วย บ้านโป่ง
104 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง สวนกล้วย บ้านโป่ง
105 โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) สวนกล้วย บ้านโป่ง
106 โรงเรียนวังตาลวิทยา หนองกบ บ้านโป่ง 032-287116
107 โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) หนองกบ บ้านโป่ง
108 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก หนองกบ บ้านโป่ง
109 โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) หนองกบ บ้านโป่ง
110 โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) หนองปลาหมอ บ้านโป่ง
111 โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) หนองปลาหมอ บ้านโป่ง
112 โรงเรียนวัดมาบแค หนองปลาหมอ บ้านโป่ง
113 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ บ้านโป่ง
114 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ บ้านโป่ง
115 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ หนองอ้อ บ้านโป่ง
116 โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) หนองอ้อ บ้านโป่ง
117 โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) หนองอ้อ บ้านโป่ง 032742070
118 โรงเรียนเพ็ญวิวัฒน์วิทยา หนองอ้อ บ้านโป่ง
119 โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 หนองอ้อ บ้านโป่ง
120 โรงเรียนบ้านห้วยยาง เขาขลุง บ้านโป่ง
121 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) เขาขลุง บ้านโป่ง
122 โรงเรียนวัดสัมมาราม เขาขลุง บ้านโป่ง ๐๓๒-๒๑๒๖๙๙
123 โรงเรียนวัดเขาแจง เขาขลุง บ้านโป่ง
124 โรงเรียนวัดสระสี่มุม เขาขลุง บ้านโป่ง
125 โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) เขาขลุง บ้านโป่ง
126 โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล) เขาขลุง บ้านโป่ง
127 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน เขาขลุง บ้านโป่ง
128 โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย เขาขลุง บ้านโป่ง
129 โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง บ้านโป่ง
130 โรงเรียนวัดหุบกระทิง เบิกไพร บ้านโป่ง
131 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) เบิกไพร บ้านโป่ง
132 โรงเรียนบุญชิตวิทยา เบิกไพร บ้านโป่ง
133 โรงเรียนวัดบางพัง เบิกไพร บ้านโป่ง
134 โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) คลองข่อย โพธาราม
135 โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) คลองข่อย โพธาราม
136 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คลองตาคต โพธาราม
137 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม คลองตาคต โพธาราม
138 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) คลองตาคต โพธาราม
139 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) คลองตาคต โพธาราม
140 โรงเรียนธรรมาธิปไตย คลองตาคต โพธาราม
141 โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 คลองตาคต โพธาราม
142 โรงเรียนวัดหนองกลางดง ชำแระ โพธาราม
143 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ชำแระ โพธาราม
144 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ดอนกระเบื้อง โพธาราม
145 โรงเรียนวัดดอนทราย ดอนทราย โพธาราม
146 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ดอนทราย โพธาราม
147 โรงเรียนวัดบางลาน ดอนทราย โพธาราม
148 โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) ดอนทราย โพธาราม
149 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล ท่าชุมพล โพธาราม
150 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) ท่าชุมพล โพธาราม
151 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ ท่าชุมพล โพธาราม
152 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ธรรมเสน โพธาราม
153 โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) ธรรมเสน โพธาราม
154 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า ธรรมเสน โพธาราม
155 โรงเรียนวัดนางแก้ว นางแก้ว โพธาราม (032) 359172
156 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) บางโตนด โพธาราม 032-397186
157 โรงเรียนวัดบางโตนด บางโตนด โพธาราม
158 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน บางโตนด โพธาราม
159 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด บ้านฆ้อง โพธาราม
160 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) บ้านฆ้อง โพธาราม 032232508
161 โรงเรียนวัดดีบอน บ้านฆ้อง โพธาราม
162 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) บ้านสิงห์ โพธาราม
163 โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) บ้านสิงห์ โพธาราม
164 โรงเรียนวัดหนองอ้อ บ้านสิงห์ โพธาราม
165 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ บ้านสิงห์ โพธาราม
166 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา บ้านเลือก โพธาราม
167 โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านเลือก โพธาราม
168 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ บ้านเลือก โพธาราม
169 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) บ้านเลือก โพธาราม
170 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ บ้านเลือก โพธาราม
171 โรงเรียนวัดขนอน สร้อยฟ้า โพธาราม
172 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า สร้อยฟ้า โพธาราม
173 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว หนองกวาง โพธาราม
174 โรงเรียนบ้านหนองครึม หนองกวาง โพธาราม
175 โรงเรียนบ้านหนองกวาง หนองกวาง โพธาราม
176 โรงเรียนหนองโพวิทยา หนองโพ โพธาราม
177 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองโพ โพธาราม
178 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) เขาชะงุ้ม โพธาราม
179 โรงเรียนวัดระฆังทอง เขาชะงุ้ม โพธาราม
180 โรงเรียนบ้านเขาแหลม เขาชะงุ้ม โพธาราม
181 โรงเรียนวัดหนองมะค่า เขาชะงุ้ม โพธาราม
182 โรงเรียนวัดเขาส้ม เขาชะงุ้ม โพธาราม
183 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม เขาชะงุ้ม โพธาราม
184 โรงเรียนวัดสนามชัย เจ็ดเสมียน โพธาราม
185 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน เจ็ดเสมียน โพธาราม
186 โรงเรียนวัดตึกหิรัญราษฎร์(มหาธีรราชอนุสรณ์) เจ็ดเสมียน โพธาราม
187 โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย “สุตกิจวิทยา” เจ็ดเสมียน โพธาราม
188 โรงเรียนวัดโคกทอง เตาปูน โพธาราม
189 โรงเรียนวัดช่องพราน เตาปูน โพธาราม 032-359859
190 โรงเรียนวัดเขาพระ เตาปูน โพธาราม
191 โรงเรียนช่องพรานวิทยา เตาปูน โพธาราม
192 โรงเรียนแย้มวิทยการ โพธาราม โพธาราม 0-3223-1336
193 โรงเรียนเจี้ยใช้ โพธาราม โพธาราม
194 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ โพธาราม โพธาราม 032389080
195 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ โพธาราม โพธาราม 233787
196 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) โพธาราม โพธาราม 032-231173
197 โรงเรียนวิชัยวิชาคม โพธาราม โพธาราม 032-233661