ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงติรพรทิพา เทียมทิพาบุญกร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรัลพร กฤษสุวรรษ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวนากร หงษ์คำ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2